Privacyverklaring

PRIVACYBELEID DICHTBIJ VASTGOED

Algemene informatie

Hierbij treft u de Privacy Policy aan van DICHTBIJ VASTGOED. Deze Privacy Policy geldt in aanvulling op de landelijke privacy-richtlijnen.

DICHTBIJ VASTGOED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DICHTBIJ VASTGOED houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DICHTBIJ VASTGOED zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch via 06-20269830 of mailen naar tom@dichtbijvastgoed.nl.

PRIVACY policy DICHTBIJ VASTGOED

Persoonsgegevens van verkopers/ (aspirant) kopers/ woningzoekenden/ medewerkers en derden (o.a. leveranciers) worden door DICHTBIJ VASTGOED verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Het onderhouden van professioneel contact in het kader van een (te verkopen) woning;
 • Op de hoogte houden van het aanbod via het woningzoekendensysteem;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden door DICHTBIJ VASTGOED opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van kopers en verkopers

Persoonsgegevens van kopers en verkopers worden door DICHTBIJ VASTGOED verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DICHTBIJ VASTGOED de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kopie ID.

Uw persoonsgegevens worden door DICHTBIJ VASTGOED opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (o.a. courtagenota).

Persoonsgegevens van woningzoekenden

Persoonsgegevens van onze woningzoekenden database wordt door DICHTBIJ VASTGOED ten behoeve van de volgende doelstelling verwerkt: het informeren van de persoon over het nieuwe woningaanbod door middel van e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het woningzoekende inschrijfformulier

Voor de bovenstaande doelstelling kan DICHTBIJ VASTGOED de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door DICHTBIJ VASTGOED opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. De woningzoekende heeft het recht om te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot DICHTBIJ VASTGOED (tom@dichtbijvastgoed.nl).

Persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door DICHTBIJ VASTGOED verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DICHTBIJ VASTGOED de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Deze persoonsgegevens worden door DICHTBIJ VASTGOED opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie.

Persoonsgegevens van derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een veilige internetomgeving;
 • Het verzorgen van een veilige ICT-omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van marketinguitingen;
 • Het transport van verkochte woningen bij de notaris.

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken?
Alleen medewerkers van DICHTBIJ VASTGOED, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens.
Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming met dit Privacybeleid alsmede de privacywetgeving (AVG) is.

Kloppen de gegevens niet?

De gebruiker heeft het recht om (met redelijke tussenpozen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot DICHTBIJ VASTGOED (tom@dichtbijvastgoed.nl).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van bieders worden niet langer dan één jaar na de laatst uitgebrachte bieding bewaard. Gegevens van kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij DICHTBIJ VASTGOED. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Wanneer u er zelfstandig voor kiest om via Whatsapp/e-mail uw documenten aan te leveren dan is dit op uw eigen risico. Uiteraard gaan wij hier op onze beurt vertrouwelijk mee om.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 06-20269830 of mailen naar tom@dichtbijvastgoed.nl.